javmost
forced to suck brother cock so he will take her to get crack.xxx free

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden 4-Skills Activiteiten

Datum: 25 maart 2023

 

Deelnemen aan een 4-Skills Activiteit
Aanmelden gebeurt door het compleet invullen van het inschrijfformulier op de website van 4-Skills. Met het invullen van de betreffende 4-Skills activiteit, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Ben je minderjarig bij het boeken, dan verklaar je dat je toestemming hebt gekregen van een ouder of verzorger. Na iedere boeking wordt door 4-Skills een bevestigingsmail verzonden, waarmee de aanmelding is bevestigd. Iedere manier van aanmelden wordt als bindend beschouwend en met een aanmelding gaat de aanmelder akkoord met deze algemene voorwaarden. Ook wanneer je woonachtig bent in het buitenland is het aanmelden van een 4-Skills Activiteit bindend en ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

De betaling
De aanmelding is definitief als de gehele reissom in het bezit is van 4-Skills. Niet tijdig betalen geeft ons, na aanmaning, alsnog het recht een geboekte v4-Skills activiteit te annuleren. In dit geval worden de annuleringsvoorwaarden aangehouden zoals vermeld in deze algemene voorwaarden en worden de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening gebracht.

Een ander voor jou in de plaats
Als je als deelnemer om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan een reeds aangemelde 4-Skills activiteit, dan kan iemand anders op de vrijgekomen plaats mee. Hier zijn geen extra kosten verbonden. Wel moet je zelf voor de persoon zorgen die in jouw plaats meegaat en dit aan de organisatie doorgeven via email (arnoud@4-skills.nl)

Reissom, reisduur en reisprogramma
Alle in het programma genoemde prijzen zijn per persoon. Bij de reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals vermeld op onze website. 4-Skills houdt zich het recht voor om reissommen te wijzigen. Reissommen worden bepaald aan de hand van vraag en aanbod. Hierdoor kan het voorkomen dat een geplande activiteit op een bepaald moment goedkoper wordt aangeboden. Verder kan het zo zijn dat er voor bepaalde 4-Skills activiteiten tijdelijk een actieprijs geldt. Een en ander geeft geen recht op restitutie.

Annuleren ANVR-voorwaarden
Annuleren van de 4-Skills activiteit door de deelnemer dient schriftelijk (e-mail naar arnoud@4-skills.nl) bevestigd te worden. De datum van de verzending e-mail geldt als meldingsdatum van de annulering. De deelnemer is bij annulering de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór aanvang activiteit: 35% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór aanvang activiteit: 40% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór aanvang activiteit: 50% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór aanvang van de activiteit: 75% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot aanvang van de activiteit: 90% van de reissom;
 • bij annulering op dag van de activiteit of later: de volledige reissom.

Onder reissom wordt hier verstaan de gepubliceerde prijs op de website.

Vrijblijvend aanbod
Het aanbod van 4-Skills is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een activiteit is volgeboekt.

Herroepingsrecht
Binnen 24 uur na een boeking kun je de 4-Skills activiteit kosteloos annuleren. Hiervoor dient je een annuleringsverzoek te sturen naar ons via e-mail (arnoud@4-skills.nl). Vanaf 8 weken voor aanvang van de 4-Skills activiteit vervalt deze bedenktijd en zijn de annuleringsvoorwaarden (zie hierboven) van toepassing.

Je persoonlijke gegevens
Artikel 3 van de ANVR-consumentenvoorwaarden vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de 4-Skills activiteit van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die voor (één van de) deelnemers van belang zijn, zoals de leeftijd van deelnemers. Als je een 4-Skills activiteit boekt, rekenen wij erop dat je in staat bent aan het gehele programma mee te doen. Wanneer blijkt dat je door lichamelijke of geestelijke beperkingen het programma niet kunt volgen, anderen hindert in het volgen of belangrijke informatie die van invloed is op jouw functioneren hebt achtergehouden, behouden wij ons het recht voor je onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten. Je ouders/verzorgers zijn dan verplicht ervoor te zorgen dat je binnen 24 uur wordt opgehaald. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de ouders/verzorgers van de deelnemer.

Het melden van bijzonderheden
Als je een 4-Skills activiteit wil gaan boeken, gaan we ervan uit dat ten opzichte van je leeftijdsgenoten, geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand hebt, en zonder aanpassingen kunt deelnemen. Als dit niet zo is, ben je verplicht dit bij aanmelding aan te geven. Je bent als deelnemer verplicht om bij aanmelding alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, aan te geven. Bij bijzonderheden moet je denken aan: ADHD, medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke), medicijnen, diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden, een geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meeneemt waar wij als organisatie rekening mee moeten houden etc. Als blijkt dat bovengenoemde bijzonderheden en/of informatie niet bij de boeking zijn doorgegeven, maar bijvoorbeeld pas aangekomen op de bestemming worden gemeld of bekend zijn, kan dit betekenen dat je van verdere deelname wordt uitgesloten.

Overmacht
Als door overmacht, bijvoorbeeld slecht weer, bepaalde activiteiten niet doorgaan, is 4-Skills niet gebonden aan teruggave van een deel van de reissom. Er zal altijd gekeken worden naar een passend alternatief (bijvoorbeeld een binnen activiteit of andere datum) Indien door een overmacht situatie de annulering buiten de schuld van 4-Skills plaatsvindt zal er op de restitutie een bedrag voor de gemaakte kosten worden ingehouden.

Minimum- en maximumaantal deelnemers
Bij alle in ons programma opgenomen 4-Skills activiteiten is een minimum- en maximumaantal deelnemers vereist. Als bij een 4-Skills activiteit het bepaalde aantal deelnemers zich niet aanmeldt dan streeft 4-Skills ernaar dit uiterlijk 7 dagen, maar in ieder geval 4 dagen voor aanvang te beslissen of een 4-Skills activiteit wordt geannuleerd of wordt gewijzigd in een zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief. Tevens zal in bepaalde gevallen, ondanks dat het minimumaantal deelnemers (20 kinderen) niet bereikt is, de activiteit toch kunnen plaatsvinden. Ook kunnen leeftijdsgroepen in bepaalden activiteiten worden samengevoegd. Uiteraard vindt hierbij volledige restitutie van de reissom plaats.

Instructies en gedragsregels
Je bent, als deelnemer van een 4-Skills activiteit, verplicht tot naleving van alle aanwijzingen en afspraken van 4-Skills ter bevordering van een goed verloop van de activiteit. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke 4-Skills hanteert.

Een deelnemer die de medewerkers of overige deelnemers hinder of  overlast bezorgt, kan door 4-Skills van (voortzetting van) de activiteit worden uitgesloten. Je hebt dan geen recht op terugbetaling van de niet-genoten dagen en alle hieruit voortkomende kosten zijn voor jouw rekening. Je bent (of je ouders/verzorgers zijn) dan verplicht ervoor te zorgen dat je binnen 2 uur de locatie hebt verlaten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de ouders/verzorgers van de deelnemer. Tenminste één persoon (ouder of verzorger) dient tijdens je activiteit bereikbaar te zijn.

Alcohol en drugs
Bij een sportieve activiteit past het niet om te roken en alcohol te drinken, daarom wordt geen enkele vorm van tabak, alcohol of drugs toegestaan tijdens verblijf op een van de 4-Skills locaties. Overtreding van deze regel resulteert in directe verwijdering van de activiteit en verdwijnt het recht op enige teruggave van de reissom.

Aansprakelijkheid
De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor 4-Skills en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels inbegrepen – van de deelnemer. 4-Skills is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.

Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. 4-Skills aanvaardt – behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van 4-Skills – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van 4-Skills, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging. De medewerkers op een 4-Skills locatie zijn niet gerechtigd uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheden van de zijde van 4-Skills

Medicijngebruik
Indien je kind medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld dien je dit bij aanvang van de activiteit af te geven aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De begeleider zal de medicijnen op het juiste moment aan je kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

Verzorging en maaltijden
Tijdens een activiteit kunnen de maaltijden en tussendoortjes net even anders zijn dan je thuis gewend bent. Wij verzorgen de maaltijden met zorg en aandacht maar soms zijn deze minder luxe of uitgebreid dan thuis.

Niet leuk is geld terug garantie
Als je kind voor de eerste keer mee doet met een 4-Skills activiteit en hij/zij vindt het niet leuk (genoeg) en wil eerder naar huis. Dan ontvang je het inschrijfgeld terug van de niet afgemaakte dagen. Als ouder/verzorger een stuk extra zekerheid en voor je kind een prettig idee dat hij/zij het kan proberen zonder risico. De “niet leuk is geld terug garantie” is geldig:

 • Voor elke nieuwe deelnemer van 7 tot en met 11 jaar.
 • Exclusief de kosten van het ontvangen tenue;
 • Je kind hoeft geen exacte reden te geven. Als hij/zij het zelf aangeeft is het voor ons voldoende.

Deze garantie is niet van toepassing voor onvoorziene omstandigheden (ziekte, blessures etc.).

Foto’s / Video’s
Tijdens alle 4-Skills activiteiten en andere events worden er regelmatig foto- en filmopnames gemaakt. Dit materiaal wordt gebruikt voor de verdere promotie van 4-Skills in de breedste zin van het woord. Als je niet wil dat beeldmateriaal van jou voor deze doeleinden gebruikt wordt, dien je dit bij de inschrijving te vermelden.

Acties en aanbiedingen
Eventuele acties of aanbiedingen die 4-Skills biedt, kunnen niet met andere acties of aanbiedingen worden gecombineerd. Er kan maar van één actie tegelijkertijd gebruik gemaakt worden.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden na afloop van de activiteit één week door 4-Skills bewaard. Na het verstrijken van deze periode is 4-Skills gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

Als je niet helemaal tevreden bent
Indien je tijdens je 4-Skills activiteit fouten of andere onvolkomenheden constateert, meld dit dan zo snel mogelijk bij de coördinator. Hij/zij zal het proberen op te lossen. Indien dit naar jouw mening niet goed gebeurt, laat dan de coördinator een schriftelijk verslag maken. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen twee weken na afloop van de activiteit kenbaar te worden gemaakt per email; arnoud@4-skills.nl

Copyrights
Niets uit de brochure, oefenstof, filmpjes, website (beeld, tekst, logo’s etc.), social media of welke communicatie uitingen door 4-Skills dan ook mag zonder schriftelijke toestemming van 4-Skills door derden worden gebruikt in welke vorm dan ook.

Waarheid
Het inschrijfformulier voor de activiteit is naar waarheid ingevuld. Boetes die voortvloeien uit het verstrekken van onjuiste gegevens verhalen wij op de deelnemer in kwestie.

 

 

Algemene voorwaarden Organisaties/ sportverenigingen

Artikel 1: Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 4-Skills Soccer Academy, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst  weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien Gebruiker met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
–      de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

–      na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

–      de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–      Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 1. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel  5: Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6: Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8: Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Gebruiker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade toegebracht door producten of diensten van Gebruiker. Het gebruik van de website van Gebruiker geschiedt volledig op eigen risico.
 6. Gebruiker is niet aansprakelijk voor fouten in rapportages en scores of andere digitale goederen.
 7. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker volledig voor onjuiste of inaccurate informatie in profielrapportages of profielscores.
 8. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door bezoek aan de website of andere digitale projecten van Gebruiker.
 9. Gebruiker is niet aansprakelijk voor inaccurate of foutieve informatie op de website of andere digitale projecten van Gebruiker.
 10. Gebruiker staat het toe dat derden adverteren op de website van Gebruiker. Gebruiker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze inhoud en/of schade toegebracht aan de Wederpartij door deze inhoud.

Artikel 10: Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 11: Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
 2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Producten van Gebruiker in de vorm van digitale goederen (waaronder, maar niet beperkt tot, rapportages en scores) blijven ten alle tijden eigendom van Gebruiker en worden alleen in bruikleen verstrekt. De Wederpartij dient in acht te nemen dat er een auteursrecht aanwezig is en de digitale goederen niet, zonder goedkeuring van Gebruiker, mogen worden gekopiëerd en/of verspreid. Op het kopiëren en/of verspreiden van de digitale goederen zonder goedkeuring staat een boete van somma € 25.000,00 (zegge vijfentwintigduizend euro).

Artikel  13: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van deze algemene voorwaarden.